Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deklaracja dostępności USOSWeb

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej USOSWeb.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-07-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do zdjęć.
 • Część dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie jest w formie nierozpoznanych skanów w formacie pdf. Są one niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Poręba.
 • E-mail: tomasz.poreba@prawowroclaw.edu.pl
 • Telefon: 531 068 303

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik ds. administracyjnych
 • Adres: ul. Świętej Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
 • E-mail: marta.malczak@prawowroclaw.edu.pl
 • Telefon: 794 699 199

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu ul. Świętej Jadwigi 12, 50-266 Wrocław.

Do Uczelni można dojechać komunikacją miejską. Dojechać można tramwajem nr 8; 9; 11; 17; 23 - przystanek “Hala Targowa” lub "Plac Bema" lub autobusami: C oraz 128, które również zatrzymują się na przystanku Plac Bema.

Wejście do budynku znajduje się od ul. Świętej Anny. Budynek posiada bariery architektoniczne. Wejście do budynku z poziomu 0. W budynku znajduje się jedna winda wraz z potrzebnymi oznaczeniami. Do skorzystania z windy potrzebna jest pomoc portiera. Drzwi wszystkich pomieszczeń posiadają oznaczenia numeryczne. W budynku na II piętrze znajduje się toaleta z uchwytem przy muszli klozetowej. W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)