Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0101ZJ42SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-15 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Filaber, Marta Kłopocka-Jasińska, Magdalena Kornak, Anna Supranowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-15 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Chłopecki, Marcin Drabik, Ryszard Jaworski, Marta Kłopocka-Jasińska, Magdalena Kornak, Anna Supranowicz, Ewa Tuora-Schwierskott, Krzysztof Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Bojarski, Tomasz Chłopecki, Marcin Drabik, Ryszard Jaworski, Magdalena Kornak, Marcin Rudnicki, Anna Supranowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-10 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Bojarski, Tomasz Chłopecki, Ryszard Jaworski, Magdalena Kornak, Marcin Rudnicki, Anna Supranowicz, Krzysztof Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA LICZBĘ GODZIN:

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

Konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej. Opracowanie planu pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ (przedmiotowe):

Student po zakończeniu kursu: ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH:

w zakresie wiedzy: zna i rozumie

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich.

Zna metody i narzędzia opisu niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, w tym bazy danych i programy prawnicze zawierające źródła literatury. K_W12

K_W14

w zakresie umiejętności: potrafi

Potrafi formułować tezy badawcze z zakresu obranego tematu pracy dyplomowej.

Potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując przy tym technologie informacyjne.

Potrafi przygotować opracowanie pisemne na dany temat.

Potrafi prawidłowo posługiwać się w piśmie językiem prawniczym. K_U07

K_U09

K_U13

K_U16

w zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do

Jest gotowy do właściwej organizacji swojej pracy, w tym określania priorytetów w celu sprawnego realizacji zadania. K_K03

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: METODY ZALICZENIA (metody i kryteria oceny)

metody kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę

egzamin -

kolokwium -

praca domowa -

aktywność na zajęciach Udział w dyskusji na temat przygotowywanego tematu pracy

obecność na zajęciach Obecność na wybranych seminariach jest obowiązkowa.

inne: jakie? Przygotowanie określonego przez prowadzącego zakresu pracy dyplomowej.

Oceniana jest terminowość i warstwa merytoryczna przygotowanego materiału.

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

w zakresie wiedzy Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej

w zakresie umiejętności Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych aktywność, zaangażowanie, obowiązkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-10 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Bojarski, Tomasz Chłopecki, Magdalena Kornak, Jan Pietrzak, Marcin Rudnicki, Anna Supranowicz, Krzysztof Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie bez oceny
Pełny opis:

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA LICZBĘ GODZIN:

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

Konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej. Opracowanie planu pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ (przedmiotowe):

Student po zakończeniu kursu: ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH:

w zakresie wiedzy: zna i rozumie

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich.

Zna metody i narzędzia opisu niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, w tym bazy danych i programy prawnicze zawierające źródła literatury. K_W12

K_W14

w zakresie umiejętności: potrafi

Potrafi formułować tezy badawcze z zakresu obranego tematu pracy dyplomowej.

Potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując przy tym technologie informacyjne.

Potrafi przygotować opracowanie pisemne na dany temat.

Potrafi prawidłowo posługiwać się w piśmie językiem prawniczym. K_U07

K_U09

K_U13

K_U16

w zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do

Jest gotowy do właściwej organizacji swojej pracy, w tym określania priorytetów w celu sprawnego realizacji zadania. K_K03

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: METODY ZALICZENIA (metody i kryteria oceny)

metody kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę

egzamin -

kolokwium -

praca domowa -

aktywność na zajęciach Udział w dyskusji na temat przygotowywanego tematu pracy

obecność na zajęciach Obecność na wybranych seminariach jest obowiązkowa.

inne: jakie? Przygotowanie określonego przez prowadzącego zakresu pracy dyplomowej.

Oceniana jest terminowość i warstwa merytoryczna przygotowanego materiału.

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

w zakresie wiedzy Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej

w zakresie umiejętności Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych aktywność, zaangażowanie, obowiązkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kornak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kornak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA LICZBĘ GODZIN:

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

Konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej. Opracowanie planu pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ (przedmiotowe):

Student po zakończeniu kursu: ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH:

w zakresie wiedzy: zna i rozumie

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich.

Zna metody i narzędzia opisu niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, w tym bazy danych i programy prawnicze zawierające źródła literatury. K_W12

K_W14

w zakresie umiejętności: potrafi

Potrafi formułować tezy badawcze z zakresu obranego tematu pracy dyplomowej.

Potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując przy tym technologie informacyjne.

Potrafi przygotować opracowanie pisemne na dany temat.

Potrafi prawidłowo posługiwać się w piśmie językiem prawniczym. K_U07

K_U09

K_U13

K_U16

w zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do

Jest gotowy do właściwej organizacji swojej pracy, w tym określania priorytetów w celu sprawnego realizacji zadania. K_K03

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: METODY ZALICZENIA (metody i kryteria oceny)

metody kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę

egzamin -

kolokwium -

praca domowa -

aktywność na zajęciach Udział w dyskusji na temat przygotowywanego tematu pracy

obecność na zajęciach Obecność na wybranych seminariach jest obowiązkowa.

inne: jakie? Przygotowanie określonego przez prowadzącego zakresu pracy dyplomowej.

Oceniana jest terminowość i warstwa merytoryczna przygotowanego materiału.

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

w zakresie wiedzy Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej

w zakresie umiejętności Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych aktywność, zaangażowanie, obowiązkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA LICZBĘ GODZIN:

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

Konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej. Opracowanie planu pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ (przedmiotowe):

Student po zakończeniu kursu: ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH:

w zakresie wiedzy: zna i rozumie

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich.

Zna metody i narzędzia opisu niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, w tym bazy danych i programy prawnicze zawierające źródła literatury. K_W12

K_W14

w zakresie umiejętności: potrafi

Potrafi formułować tezy badawcze z zakresu obranego tematu pracy dyplomowej.

Potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując przy tym technologie informacyjne.

Potrafi przygotować opracowanie pisemne na dany temat.

Potrafi prawidłowo posługiwać się w piśmie językiem prawniczym. K_U07

K_U09

K_U13

K_U16

w zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do

Jest gotowy do właściwej organizacji swojej pracy, w tym określania priorytetów w celu sprawnego realizacji zadania. K_K03

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: METODY ZALICZENIA (metody i kryteria oceny)

metody kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę

egzamin -

kolokwium -

praca domowa -

aktywność na zajęciach Udział w dyskusji na temat przygotowywanego tematu pracy

obecność na zajęciach Obecność na wybranych seminariach jest obowiązkowa.

inne: jakie? Przygotowanie określonego przez prowadzącego zakresu pracy dyplomowej.

Oceniana jest terminowość i warstwa merytoryczna przygotowanego materiału.

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

w zakresie wiedzy Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej

w zakresie umiejętności Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych aktywność, zaangażowanie, obowiązkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-20 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA LICZBĘ GODZIN:

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

Konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej. Opracowanie planu pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ (przedmiotowe):

Student po zakończeniu kursu: ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH:

w zakresie wiedzy: zna i rozumie

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich.

Zna metody i narzędzia opisu niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, w tym bazy danych i programy prawnicze zawierające źródła literatury. K_W12

K_W14

w zakresie umiejętności: potrafi

Potrafi formułować tezy badawcze z zakresu obranego tematu pracy dyplomowej.

Potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując przy tym technologie informacyjne.

Potrafi przygotować opracowanie pisemne na dany temat.

Potrafi prawidłowo posługiwać się w piśmie językiem prawniczym. K_U07

K_U09

K_U13

K_U16

w zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do

Jest gotowy do właściwej organizacji swojej pracy, w tym określania priorytetów w celu sprawnego realizacji zadania. K_K03

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: METODY ZALICZENIA (metody i kryteria oceny)

metody kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę

egzamin -

kolokwium -

praca domowa -

aktywność na zajęciach Udział w dyskusji na temat przygotowywanego tematu pracy

obecność na zajęciach Obecność na wybranych seminariach jest obowiązkowa.

inne: jakie? Przygotowanie określonego przez prowadzącego zakresu pracy dyplomowej.

Oceniana jest terminowość i warstwa merytoryczna przygotowanego materiału.

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

w zakresie wiedzy Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej

w zakresie umiejętności Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych aktywność, zaangażowanie, obowiązkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-02-20 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA LICZBĘ GODZIN:

Wykłady:

-

Ćwiczenia:

Konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej. Opracowanie planu pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ (przedmiotowe):

Student po zakończeniu kursu: ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH:

w zakresie wiedzy: zna i rozumie

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich.

Zna metody i narzędzia opisu niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, w tym bazy danych i programy prawnicze zawierające źródła literatury. K_W12

K_W14

w zakresie umiejętności: potrafi

Potrafi formułować tezy badawcze z zakresu obranego tematu pracy dyplomowej.

Potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując przy tym technologie informacyjne.

Potrafi przygotować opracowanie pisemne na dany temat.

Potrafi prawidłowo posługiwać się w piśmie językiem prawniczym. K_U07

K_U09

K_U13

K_U16

w zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do

Jest gotowy do właściwej organizacji swojej pracy, w tym określania priorytetów w celu sprawnego realizacji zadania. K_K03

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: METODY ZALICZENIA (metody i kryteria oceny)

metody kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę

egzamin -

kolokwium -

praca domowa -

aktywność na zajęciach Udział w dyskusji na temat przygotowywanego tematu pracy

obecność na zajęciach Obecność na wybranych seminariach jest obowiązkowa.

inne: jakie? Przygotowanie określonego przez prowadzącego zakresu pracy dyplomowej.

Oceniana jest terminowość i warstwa merytoryczna przygotowanego materiału.

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

w zakresie wiedzy Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej

w zakresie umiejętności Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych aktywność, zaangażowanie, obowiązkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2026/2027" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2027-02-20 - 2027-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA LICZBĘ GODZIN:

Ćwiczenia:

Konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej. Opracowanie planu pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ (przedmiotowe):

Student po zakończeniu kursu:

w zakresie wiedzy: zna i rozumie

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich.

Zna metody i narzędzia opisu niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, w tym bazy danych i programy prawnicze zawierające źródła literatury.

K_W12

K_W14

w zakresie umiejętności: potrafi

Potrafi formułować tezy badawcze z zakresu obranego tematu pracy dyplomowej.

Potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując przy tym technologie informacyjne.

Potrafi przygotować opracowanie pisemne na dany temat.

Potrafi prawidłowo posługiwać się w piśmie językiem prawniczym.

K_U07

K_U09

K_U13

K_U16

w zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do

Jest gotowy do właściwej organizacji swojej pracy, w tym określania priorytetów w celu sprawnego realizacji zadania.

K_K03

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Zaliczenie na ocenę

aktywność na zajęciach Udział w dyskusji na temat przygotowywanego tematu pracy

obecność na zajęciach Obecność na wybranych seminariach jest obowiązkowa.

inne: jakie? Przygotowanie określonego przez prowadzącego zakresu pracy dyplomowej.

Oceniana jest terminowość i warstwa merytoryczna przygotowanego materiału.

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

w zakresie wiedzy Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej

w zakresie umiejętności Opracowanie zadanego zakresu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych aktywność, zaangażowanie, obowiązkowość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)