Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo spadkowe - przedmiot do wyboru 0101DJ52PWPS
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza: Student

Zna kluczowe pojęcia i instytucje części szczegółowej prawa spadkowego.

Rozumie rolę i znaczenie prawa spadkowego dla obrotu prawnego.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat cech, właściwości i elementów poszczególnych instytucji z zakresu prawa spadkowego.

Ma wiedzę na temat kreowania, modyfikowania, wykonywania i wygaśnięcia poszczególnych stosunków cywilnoprawnych w zakresie prawa spadkowego

Zna orzecznictwo sądów w zakresie prawa spadkowego.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W13

Umiejętności: Student

Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami właściwymi dla prawa spadkowego.

Potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla poszczególnych instytucji prawa spadkowego oraz opisać konkretne stany faktyczne za pomocą pojęć właściwych prawu cywilnemu.

Potrafi dokonać analizy cywilnoprawnej przedstawionego stanu faktycznego z wykorzystaniem przepisów prawa spadkowego oraz orzecznictwa sądowego. K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U12

Kompetencji społeczne: Student

Rozumie społeczne i etyczne uwarunkowania rozwiązań prawnych oraz potrafi zidentyfikować i opisać dylematy natury prawnej, etycznej i społecznej związane z procesem stosowania prawa i wykonywaniem zawodu prawnika.

Rozumie potrzebę doskonalenia zdobytej wiedzy z zakresu prawa cywilnego i potrzeby jej systematycznego pogłębiania i aktualizowania.

Rozumie znaczenie prawa rzeczowego, a zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w życiu codziennym.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie. Potrafi zorganizować wspólną i samodzielną pracę oraz określić priorytety służące do realizacji powierzonych zadań.

Potrafi w trakcie dyskusji komunikować zdobytą wiedzę oraz przedstawić swoją opinię na temat instytucji prawa rzeczowego występujących w polskim systemie prawnym.

K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07

Metody weryfikacji

w zakresie wiedzy - egzamin,

w zakresie umiejętności - rozwiązywanie kazusów w trakcie zajęć,

w zakresie kompetencji społecznych - ocena postawy studenta, w tym jego przygotowanie do zajęć, zaangażowanie w zajęcia, umiejętność pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu. Test składa się z 20 pytań, za każde pytanie można otrzymać 1 punkt, natomiast 11 punktów stanowi próg zdania egzaminu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do prawa spadkowego, definicja spadku, spadkobiercy i spadkodawcy

2. Przedstawienie definicji dziedziczenia, charakterystyka dziedziczenia ustawowego.

3. Omówienie problematyki rozrządzenia na wypadek śmierci, w tym testamentu i jego rodzajów.

4. Pojęcie zapisu i polecenia oraz wykonawcy testamentu.

5. Omówienie instytucji zachowku.

6. Charakterystyka uznania za niegodnego oraz wydziedziczenia.

7. Przedstawienie problematyki przyjęcia i odrzucenia spadku.

8. Omówienie kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe.

9. Przedstawienie umów dotyczących spadku.

10. Omówienie postępowania cywilnego w sprawach dotyczących spadku.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami wykładu konwersatoryjnego, pogadanka, prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Supranowicz 58/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa.