Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane metody śledcze w procesie wykrywczym - przedmiot do wyboru 0102DL12WMŚPW
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod śledczych stosowanych przez organy ścigania; posiada wiedzę o metodach i formach pracy operacyjnej służb porządku publicznego.

BW1_W05, BW1_W06

Umiejętności:

Student potrafi właściwie zinterpretować i wykorzystać wybrane metody śledcze w procesie wykrywczym, zdefiniuje problem pracy operacyjno-rozpoznawczej i możliwości wykorzystania jej przez właściwe służby.

BW1_U01, BW1_U03, BW1_U04, BW1_U07, BW1_U08

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę poszanowania praw obywatelskich; rozumie i przewiduje skutki działalności przestępczej.

BW1_K03, BW1_K09

Metody weryfikacji

w zakresie wiedzy - kolokwium w formie pisemnej,

w zakresie umiejętności - zadania problemowe wykonywane w grupach w trakcie zajęć,

w zakresie kompetencji społecznych - obowiązkowość (przygotowanie do zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę:

1. kolokwium - test w formie pytań otwartych: zaliczenie na ocenę dostateczną 57 %, dobrą 66-73% , b.dobrąpowyżej 91%

2. praca domowa - pisemna: omówienie na zajęciach; Napisanie pracy jest warunkiem dopuszczenia do kolokwium.

3. aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, podawanie przykładów i wniosków. Wygłaszanie opinii. 5 ocenionych pozytywnie aktywności podniesienie oceny o jeden stopień.

4. Aktywność na wszystkich zajęciach - zwolnienie z kolokwium i zaliczenie zajęć w stopniu b.dobrym.

Zakres tematów:

1.Czynności wstępne zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa: źródła pierwszych informacji o zdarzeniu, pościg, poszukiwania,zasadzka i pułapki kryminalistyczne, ujęcie i zatrzymanie osoby.

2. Wybrane działania rozpoznawczo-wykrywcze: wykorzystanie psa służbowego, profilowanie, niekonwencjonalne źródła informacji.

3. Czynności operacyjno-rozpoznawczepodstawy prawne, zagadnienia wstępne, formy i metody pracy operacyjnej ( zagadnienia ogólne ), czynności operacyjno dowodowe, analiza kryminalna.

4. Wersje kryminalistyczne i planowanie postępowania przygotowawczego: zasady tworzenia i weryfikowania wersji kryminalistycznych, plan postępowania przygotowawczego.

5. Psychologia zeznań: proces formowania zeznań, etapy formowania zeznań, wpływ czynników obiektywnych i subiektywnych na proces formowania zeznań, przyczyny i rodzaje błędów w zeznaniach.

6. Uzyskiwanie osobowych środków dowodowych: przesłuchanie świadka, przesłuchanie podejrzanego.

7. Przesłuchania szczególne przesłuchanie biegłego, konfrontacja okazanie.

8. Ocena zeznań i wyjaśnień.

9. Inne czynności procesowo-kryminalistyczne przeszukanie, wizja lokalna, eksperyment dowodowy.

10. Ślady kryminalistyczne, pojęcie śladu kryminalistycznego, klasyfikacja śladów kryminalistycznych, funkcja śladów kryminalistycznych.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja prowadzącego, prezentacje multimedialne, dyskusja ze studentami, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Dudek 38/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa.