Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Prawo, niestacjonarna, jednolite studia magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: A-ZJ05
  Nazwa: Prawo, niestacjonarna, jednolite studia magisterskie
  Tryb studiów: niestacjonarna
  Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: Prawo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 1992L) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr Prawa (1 sem)
Drugi semestr Prawa (2 sem)
Trzeci semestr Prawa (3 sem)
Czwarty semestr Prawa (4 sem)
Piąty semestr Prawa (5 sem)
Szósty semestr Prawa (6 sem)
Siódmy semestr Prawa (7 sem)
Ósmy semestr Prawa (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa (10 sem)

Pozostałe toki nauczania

Piąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (5 sem)
Szósty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (6 sem)
Siódmy semestr Prawa, spec. obsługa prawna (7 sem)
Ósmy semestr Prawa, spec. obsługa prawna (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (10 sem)
Piąty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (5 sem)
Szósty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (6 sem)
Siódmy semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (7 sem)
Ósmy semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (10 sem)
Szósty semestr Prawa, spec. Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów (6 sem)
Siódmy semestr Prawa, spec. Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów (7 sem)
Ósmy semestr Prawa, spec. Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów (10 sem)
Szósty semestr Prawa, spec. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (6 sem)
Siódmy semestr Prawa, spec. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (7 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (10 sem)
Ósmy semestr Prawa, spec. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (10 sem)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku Prawo
Magisterium na kierunku Prawo
Magisterium na kierunku Prawo, specjalność psychologia sądowa dla prawników
Magisterium na kierunku Prawo, specjalność obsługa prawna
Magisterium na kierunku Prawo, specjalność prawo w biznesie
Magisterium na kierunku Prawo, specjalność obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów
Magisterium na kierunku Prawo, specjalność prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
Uprawnienia zawodowe:

posiada uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje określone w odrębnych przepisach

Dalsze studia:

szkoły doktorskie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

WIEDZA

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru i znaczenia nauk prawnych na tle innych nauk społecznych

K_W02 Zna w sposób zaawansowany pojęcia dotyczące nauk prawnych oraz podstawowe pojęcia z zakresu innych nauk społecznych

K_W03 Posiada pogłębioną wiedzę o strukturze polskiego systemu prawa oraz relacjach pomiędzy poszczególnymi jego instytucjami w odniesieniu do różnych gałęzi prawa

K_W04 Zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz potrafi określić ich kompetencje i wzajemne zależności między nimi

K_W05 Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych w ujęciu historycznym i współczesnym

K_W06 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą stosunków prawnych oraz identyfikowania zależności między nimi

K_W07 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod i narzędzi służących tworzeniu norm prawa

K_W08 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą profesjonalnych narzędzi służących do pozyskiwania informacji z dziedziny nauk prawnych

K_W09 Posiada dogłębną znajomość metodologii badań naukowych oraz zasad tworzenia instrumentów badawczych

K_W10 Ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia i stosowania prawa

K_W11 Ma gruntowną wiedzę o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach dotyczących podstawowych gałęzi prawa

K_W12 Ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących

K_W13 Posiada dogłębną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur prawnych, administracyjnych i gospodarczych oraz ich historycznej ewolucji

K_W14 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zasady zarządzania ich zasobami

K_W15 Zna zasady podejmowania działalności gospodarczej w różnych formach przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych

K_W16 Posiada rozszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy systemem prawa polskiego a systemami prawa europejskiego i międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi wyjaśnić związki zachodzące pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi

K_U02 Ma umiejętność porównywania systemu prawa polskiego z systemami innych państw

K_U03 Potrafi przeanalizować ewolucję systemu prawa na przestrzeni dziejów

K_U04 Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym

K_U05 Ma umiejętność analizowania, interpretowania i klasyfikowania konkretnych stanów faktycznych prowadzących do określonych konsekwencji prawnych dobierając przy tym krytycznie dane i metody analiz, a także formułując własne opinie

K_U06 Potrafi wyjaśnić procesy tworzenia i stosowania prawa

K_U07 Potrafi formułować, weryfikować i opracowywać metodologicznie proste hipotezy badawcze

K_U08 Ma umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych, które obejmują zjawiska z różnych obszarów życia społecznego wykorzystując w tym celu metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych

K_U09 Ma umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym, wykorzystując do tego celu technologie informacyjne

K_U10 Potrafi sprawnie stosować przepisy prawa oraz rozwiązania proceduralne do rozwiązywania konkretnych problemów, wykorzystując zdobytą wiedzę, rozszerzoną o krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności

K_U11 Ma umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych

K_U12 Potrafi identyfikować obszary działań społecznych, które podlegają regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa

K_U13 Potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim, m.in.:

pisma procesowe w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych (np. pozew, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna), pisma procesowe w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach karnych (np. apelacja, kasacja, pozew, zażalenie), pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym (np. podanie o wszczęcie postępowania, decyzja administracyjna, postanowienia, odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), pisma procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym (np. skarg do sądu administracyjnego, odpowiedzi na skargę, wyroku)

K_U14 Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym (m.in. referatu, przemówienia, prezentacji multimedialnej)

K_U15 Ma umiejętność posługiwania się obcym językiem prawniczym w mowie i piśmie (na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

K_U16 Potrafi prawidłowo posługiwać się językiem prawniczym z wykorzystaniem terminologii właściwej dla poszczególnych gałęzi prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności uzyskanych w procesie kształcenia, rozumie konieczność systematycznego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy prawniczej, inspiruje proces uczenia się innych osób

K_K02 Potrafi porozumiewać się i współdziałać z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie prawa

K_K03 Właściwie organizuje swoją pracę, określa priorytety służące do realizacji powierzonych mu zadań

K_K04 Potrafi określić miejsce etyki zawodowej w działaniach, które należą do roli prawnika

K_K05 Potrafi przygotować projekty społeczne uwzględniając ich aspekty prawne oraz skutki, jakie wywołają

K_K06 Rozumie potrzebę doskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności oraz konieczność rozszerzania jej o wymiar interdyscyplinarny

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, jest przygotowany do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS, zaliczeniu wszystkich przedmiotów obowiązkowych, spełnieniu innych wymagań programowych, w tym zaliczeniu praktyk zawodowych, złożeniu pracy dyplomowej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego.